5 november:
online kennissessie autisme

autisme
 
Graag nodigen we u uit om aan deze sessie deel te nemen. Hij duurt van 13:30 tot 16:15 uur.
 
De wachttijden voor diagnostiek en behandeling van mensen met autisme behoren tot de hoogste in Nederland, vrijwel overal in het land. Daarom heeft de stuurgroep van het Actieplan Wachttijden GGZ aan het Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme (NIPA) – verbonden aan Kenniscentrum Phrenos – gevraagd een plan van aanpak te maken over hoe we die wachttijden gericht kunnen terugdringen. Of beter gezegd: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de cliënt de juiste zorg ontvangt van de juiste professional op het juiste moment? Centrale gedachte in dat plan is dat regionale samenwerking tussen ggz-aanbieders, sociaal domein, gemeente, cliëntenbegeleiders en andere stakeholders nodig is. Daarvoor is kennisdeling over autisme en de wijze waarop mensen met autisme geholpen kunnen worden essentieel.
 

Aan de slag!

Voor 5 november hebben we zoveel mogelijk partners uit de regio Utrecht uitgenodigd om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Samen met u willen we in gesprek over wat er nodig is om de zorg en ondersteuning voor mensen met autisme in de regio Utrecht te verbeteren en de wachttijden terug te dringen. Dat doen we aan de hand van het advies van het NIPA en een voorbeeld van een GGZ-aanbieder, die vertelt hoe zij de zorg voor autisme hebben georganiseerd samen met hun partners. Het cliëntperspectief komt aan bod in een bijdrage over de pilot Levensloopbegeleiding van VAB (Vanuit Autisme Bekeken).
 

Programma

13:30 Opening / welkom door dagvoorzitter Guus van Bork, lid van de stuurgroep Actieplan Wachttijden GGZ
 
13:45 – 14:15 Cliëntperspectief: En als we het nou een zó bekijken? door Willeke van den Hoek, programmaleider bij Vanuit Autisme Bekeken.
Mensen met autisme staan in grote aantallen op wachtlijsten voor gespecialiseerde zorg, vaak na vastlopen in onderwijs, werk of relaties. Behandeling in de GGZ kan een optie zijn, maar is vaak niet het enige wat iemand kan gebruiken. Binnen de pilot Levensloopbegeleiding doen we ervaringen op met levensloopbegeleiding die helemaal ingericht is vanuit de leefwereld van de persoon met autisme. Hoe ziet dat eruit? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze vorm van hulp breder beschikbaar komt?
 
14:15 – 14:35 De groei en de ondergang van het succesvol omgaan met autismewachtlijsten, door dr. Els M.A. Blijd-Hoogewys, klinisch psycholoog & manager behandelzaken INTER-PSY
Welke oplossingen heeft INTER-PSY (een innovatieve zorgaanbieder in het noorden van het land) de afgelopen jaren ingezet t.a.v. het proberen in de hand houden van autismewachtlijsten? Lang is dit goed gelukt… tot ook wij vastliepen… Er wordt stilgestaan bij het belang van een proactieve houding van aanmeldcoördinatoren, de impact van een gedeelde versus een ASS-specifieke wachtlijst, de ontwikkeling van INTER-teams (dit is een heterogeen GGZ-team, voor alle leeftijden en problematieken, inclusief specialistische autismekennis), het verschil van inzet van junior versus senior autismedeskundigen, het instellingsbreed aanbieden van autismescholing, de inzet van screeningsinstrumenten binnen de diagnostiek, de inzet van een behandelvoortgangsmeter, de nauwe samenwerking met behandelaren van andere GGZ-instellingen betreffende gemeenschappelijke patiënten, de tijdige inzet van WMO-zorg via INTER-PSY Begeleidt, de impact van het bieden van overbruggende zorg voorafgaand aan doorverwijzing en tenslotte de invloed van autismewachtlijsten op zorgaanbieders in de regio en vice versa.
 
14:35 – 15:00 NIPA-advies
Met gemiddeld twintig weken zijn wachttijden voor de diagnostiek en behandeling van autisme erg hoog. Het NIPA is gevraagd om mee te denken over een gerichte aanpak om de wachttijden terug te dringen. Als eerste stap ligt er nu een analyse van de knelpunten die bijdragen aan de lange wachttijden voor deze doelgroep.
Op basis van deze gevonden knelpunten is een zestal aanbevelingen geformuleerd met daarbij behorende oplossingsrichtingen die GGZ-organisaties op de korte en middellange termijn kunnen uitwerken en implementeren. Deze praktische uitwerking kan allerlei vormen aannemen, maar het kan niet zonder samenwerking
 
15:00 – 15:15 Koffie/thee
 
15:15-16:00 Reflectie / in gesprek met deelnemers in subgroepen
Wat hebben netwerkpartners van wie / van elkaar nodig in de samenwerking om betere zorg aan cliënten te bieden. Hoe is dat te organiseren en te borgen? Wat wil/kun je zelf doen om deze vorm van samenwerken op gang te brengen en in stand te houden?  Etc.
 
16:00 Resumé / wat nu te doen?
We willen deelnemers en hun organisaties uitdagen. Kunnen we samen een netwerk vormen van mensen die de zorg aan mensen met een autisme willen verbeteren? Hoe gaan we dat vormgeven? Wat is de volgende stap?
 
16:15 Sluiting, napraten
 

Aanmelden

We hopen dat u aanwezig kunt zijn op deze dag! Aanmelden kan eenvoudig, door een mail te sturen naar info@wegvandewachtlijst.nl Na aanmelding krijgt u ter voorbereiding van de bijeenkomst informatiemateriaal, over de pilot Levensloopbegeleiding van VAB en het NIPA-advies. Heeft u partners in de regio die u graag mee wilt nemen? Zij zijn van harte welkom. Een mail met hun naam, functie en organisatie is voldoende om hen aan te melden.
 
 
Graag tot 5 november!
 
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email