Eigen onderzoeken Stuurgroep

Rapport over Casuïstiektafels hoogcomplexe ggz

2022 – SiRM heeft op basis van de monitor de aantallen en type casussen beschreven en advies gegeven over de meerwaarde en het vervolg van de casuïstiektafels.

Rapport wachttijdondersteuning

2019 – De stuurgroep heeft SiRM gevraagd om de behoefte aan en succesvolle vormen van wachttijdondersteuning te inventariseren en om vervolgens een plan van aanpak op te stellen voor bredere implementatie van deze geïnventariseerde vormen.

Externe onderzoeken naar de complexiteit van wachttijden

Onderzoeksverslag van de aanpak wachtlijst met ervaringsdeskundigen

2019 – De VvEd en het Centrum voor Ervaringskennis (User Research Center/URC) een quickscan uit naar initiatieven waarin wachttijden voor behandeling in de specialistische GGZ (sGGZ) worden teruggedrongen (mede) door de inzet van ervaringsdeskundigen.

Onderzoeksrapport casusaanpak complexe casuïstiek door Arteria

2019 – Dit onderzoek richt zich met een positieve en praktische insteek op het ophalen van best practices en het verspreiden van daarbij opgedane kennis. Arteria Consulting verzamelde zes best practices. Iedere best practice is samengevat in een framework.

Anders kijken naar ggz Wachttijden door Significant

2018 – Significant heeft door (veld)onderzoek inzicht in de dynamiek van het wachtlijstvraagstuk en (dis)functionele patronen tussen betrokken mensen en organisaties bloot gelegd. Geen data-analyses of tekentafeloplossingen, maar in gesprek van mens tot mens inzicht verkrijgen in wat er speelt en gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Onderzoek specifieke cliëntgroepen bij aanpak wachttijden

2019 – Het belangrijkste doel van het onderzoek was het verdiepen van de problematiek voor de vier cliëntgroepen: cliënten met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met ggz-problematiek.

Rapporten en handvatten over (regionale) aanpak wachttijden

Rapportbrief Toezicht op regionale aanpak wachttijden ggz

2023 – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deden in 2022 een vervolg toezichtronde bij 9 regio’s met lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Zij spraken met een brede vertegenwoordiging van de regionale taskforces wachttijden over de vorderingen, de belemmeringen en de resultaten. In deze rapportbrief staan aanbevelingen aan de betrokken partijen.

Werkkaart rollen, taken en verantwoordelijkheden voor regionale samenwerking

2022 – Vrijwel alle regio’s hebben inmiddels een taskforce waarin partners met elkaar werken aan een toegankelijke ggz. Toch zijn er soms nog onduidelijkheden als het gaat om wat je van elkaar mag verwachten. Daarvoor is een werkkaart ontwikkeld om goede afspraken te maken.

Handreiking casusaanpak complexe casuïstiek van Arteria

2019 – Deze handreiking is geschreven voor regio’s waar samenwerking rondom (complexe) casuïstiek in de opstartfase zit. De handreiking biedt handvatten en inspiratie om tot keuzes te komen voor regionale samenwerking.

Hybride diagnostiek bij HSK

2019 – Deze werkwijze is zeer gemakkelijk toe te passen bij GGZ-aanbieders die zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ leveren. Hybride diagnostiek kan voor elke cliëntgroep worden ingezet die in deze echelons worden gediagnosticeerd.

Lessons learned regionale taskforces wachttijden ggz door KPMG​

2019 – KPMG Health heeft in 23 regio’s de opstart van regionale taskforces wachttijden ggz begeleid. In deze taskforces komen alle relevante partijen in een regio bij elkaar. Dit document beschrijft de belangrijkste ‘lessons learned’.

Gesprekshandleiding afspraken contractering 2020

Presentatie wachttijden in de contractering Menzis

2019 – Dit is de presentatie Wachttijden in de contractering 2020  van Arnoud van der Geijs , beleidsadviseur GGZ bij Menzis. Hij gaf deze presentatie tijdens een werkconferentie op 18 juli 2019.

Presentatie wachttijden in de contractering VGZ

2019 – Dit is de presentatie Wachttijden in de contractering 2020 van Erwin Hol,  Zorginkoper GGZ bij VGZ. Hij gaf de presentatie tijdens een werkconferentie op 18 juli 2019.