Stand van zaken in de regio's

De Landelijke Stuurgroep Wachttijden GGZ monitort elk half jaar in hoeverre er voor de regio’s een structuur is ingericht en een aanpak is ontwikkeld voor het tegengaan van de Wachttijden in de GGZ.

Regiotafels hoogcomplexe ggz

Sommige cliënten hebben een hoog complexe ggz-zorgvraag en kunnen niet altijd op de goede plaats terecht. In Nederland is er daarom een bovenregionaal overleg (trede 2 van de regionale doorzettingsmacht) ingericht om mensen met een hoog complexe zorgvraag beter te helpen. Het gaat om mensen voor wie er, ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar, geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden. Bijvoorbeeld omdat ze meerdere aandoeningen hebben of verschillende typen zorg tegelijkertijd nodig hebben. Daarnaast hebben zij problemen op meerdere levensgebieden zoals werk en inkomen. Er zijn 8 tafels in Nederland, die bovenregionaal georganiseerd zijn. 

Aanpak wachttijden in de regio

Het vinden van oplossingen om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (verder de ggz) terug te dringen is de verantwoordelijkheid van de samenwerkende partijen en de financiers in de regio. Ggz-aanbieders, huisartsenzorg, welzijnswerk / sociaal domein, gemeenten, herstelinitiatieven en andere betrokkenen werken samen aan oplossingen waardoor mensen met een hulpvraag op het gebied van geestelijke gezondheid en welbevinden sneller geholpen kunnen worden. Binnen en buiten de ggz.

In bijna alle regio’s is een regionale taskforce actief die erop gericht is om de wachttijden terug te brengen binnen de Treeknormen. Dat zijn de door de sector en de overheid gezamenlijk afgesproken normen voor wachttijden die aanvaardbaar zijn. De aanmeldwachttijd is de tijd tussen eerste contact van de cliënt tot aan de intake, en zou beperkt moeten zijn tot 4 weken. De behandelwachttijd is de tijd tussen de intake en de start van de behandeling, en zou beperkt moeten zijn tot 10 weken. De afgesproken Treeknorm voor de totale wachttijd is daarmee 14 weken. In een paar regio’s waar de Treeknormen niet wordt overschreden, is geen regionale taskforce actief. Ieder kwartaal publiceert Vektis op verzoek van de landelijke stuurgroep de wachttijden per regio, per aandoening en per zorgaanbieder.

De regio’s waar een taskforce actief is, hebben plannen opgesteld. Ga naar een regiopagina om deze plannen te bekijken. Daarnaast monitort de stuurgroep hoe de regio’s die de Treeknormen overschrijden presteren op een aantal essentiële onderdelen, zoals het oprichten van een taskforce, het inrichten van een transfermechanisme en organiseren van regionale doorzettingsmacht. 

Door het openbaar maken van de plannen en prestaties wordt voor cliënten, verwijzers en andere betrokkenen niet alleen transparant wat de wachttijden zijn, maar ook wat in de verschillende regio’s ondernomen wordt om ze terug te dringen. Bovendien ontstaat zo landelijk inzicht in de voortgang van de aanpak wachttijden en kunnen regio’s elkaar inspireren en van elkaar leren.