Wachttijden GGZ pakken we samen aan!

22 september 2020

I.v.m. advies en maatregelen rondom COVID-19 is het congres verplaatst naar 22 september 2020

Het terugdringen van wachttijden in de GGZ is ingewikkeld; een eenvoudig recept voor dé aanpak van het probleem is er niet. De sleutel tot het verkorten van wachttijden ligt in de regionale samenwerking van gemeenten, zorgaanbieders, verwijzers, cliëntorganisaties en zorgverzekeraars. Door samen te werken op verschillende terreinen, zoals het vergroten van de capaciteit, de zorg op de juiste plek, voorkomen van over- en onderbehandeling, het verbeteren van de doorstroom en begeleiding van cliënten op de wachtlijst, kunnen resultaten geboekt worden.

Veranderen en verbeteren vraagt ook veerkracht van de organisatie. In veel gevallen zal een andere aanpak ook om een andere manier van organiseren vragen. Voorbeelden van anderen overnemen vereisen een visie, een plan van aanpak en daadkracht. Op deze dag inspireren en motiveren wij je om de samenwerking in jouw regio verder te ontwikkelen en verbeteren. Dat doen we met aansprekende voorbeelden van verandering en verbetering van GGZ-zorg. Leer van wat elders goed gaat en neem dat mee naar je eigen organisatie. Leer van de valkuilen en succesfactoren en ga goed voorbereid aan de slag met veranderen en vernieuwen.

Plenaire start

De bijeenkomst wordt geopend door Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS. Hij geeft zijn visie op de knelpunten in de aanpak van wachttijden, het landelijk beleid en de ambities om de wachttijden terug te dringen. Daarna gaat Pim Valentijn, Business Consultant bij de VvAA en senior-onderzoeker bij de Maastricht University, in op samenwerken in regionale netwerken. Wat komt erbij kijken omdat effectief te laten verlopen? Wanneer lukt dat wel, en wanneer niet? Wat zijn de do’s en don’ts?

Samen slimmer

Daarna is de praktijk aan de beurt: inspiratie, goede voorbeelden, succesfactoren, knelpunten en valkuilen; ze komen allemaal aan de orde. Wat is de essentie van goede samenwerking? Hoe werkt dat in de GGZ-praktijk? Wat doen de verschillende betrokken partijen om de samenwerking naar een hoger plan te tillen? Wat komt er kijken bij succesvol veranderen en implementeren? Deze en andere vragen komen aan bod in de veertien workshops en presentaties die vandaag op het programma staan. Je kunt er daarvan drie bezoeken. Bij aanmelden maak je een keuze voor de workshops die je wilt bezoeken, plus een reserve-optie.

De workshops

1. Gek van GGZ
In deze workshop combineren de sprekers persoonlijke ervaringen als patiënt met hun analytische skills om de geestelijke gezondheidszorg in Nederland een beetje te verbeteren. Te veel mensen wachten momenteel op psychische hulp. Ook de twee sprekers hebben respectievelijk 17 en 9 maanden moeten wachten. Waarom zijn de wachtlijsten zo lang en hoe kunnen we ze snel korter maken? Hierover zijn zij het afgelopen jaar in gesprek gegaan met patiënten, behandelaren, bestuurders van ggz-instellingen, verzekeraars en wetenschappers. Ze zien verschillende oorzaken van het probleem, maar daarmee ook meerdere oplossingen. Vivian Hemmelder neemt je mee in de wereld van budgetplafonds, personeelstekorten, wachtrijtheorie en meer. Dat illustreert zij met  persoonlijke ervaringen op de wachtlijst.

2. Medical Sribes
Zorg & Zekerheid en GGZ Rivierduinen hebben ervaring opgedaan met de inzet van studenten psychologie en leerling-verpleegkundigen om zorgprofessionals administratief en organisatorisch werk uit handen te nemen. Zij ondersteunen o.a. bij verslaglegging, agendavoering, het opvragen van medicatielijsten en andere organisatorische taken. In deze workshop staan de randvoorwaarden en opbrengsten van deze manier van werken centraal.

De workshop wordt verzorgd door Willem van Bork, adviserend geneeskundige bij zorgkantoor van Zorg en Zekerheid en iemand van GGZ Rivierduinen.

3. Meer aandacht voor LVB
Veel patiënten met een Ernstig Psychiatrische Aandoening (EPA) worden behandeld in FACT-teams. Ook binnen de FACT-teams is het percentage patiënten met een licht verstandelijke beperking hoog. Vaak krijgen patiënten dezelfde behandeling als normaal begaafde patiënten met stagnerend herstel tot gevolg. Betere screening helpt om LVB te onderkennen. Op welke manier kan je je behandeling dan aanpassen aan deze patiëntengroep zodat zij ook optimaal kunnen profiteren van behandeling? Hoe leg je focus op herstel bij deze groep en wat heb je daarvoor nodig? De workshop wordt verzorgd door Ingeborg Berger, verpleegkundig specialist GGZ bij Antes/Parnassia Groep

4. Zo verbeter je de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis
Dit voorjaar organiseert het Actieprogramma wachttijden GGZ samen met het kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen een kennissessie met zo’n 80 betrokkenen om de zorg voor deze mensen te verbeteren en de wachttijden te verkorten. Cliënten en naastbetrokkenen, huisartsen, onderzoekers, vertegenwoordigers uit het sociaal domein, uit de GGZ en van de zorgverzekeraars formuleerden aanbevelingen om de zorg te optimaliseren. Ellen Willemsen, directeur van het kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen, presenteert de aanbevelingen en gaat met de aanwezigen in gesprek: wat kun jij hier morgen mee doen om de zorg te verbeteren?

5. Fit op weg Poli
GGZ Delfland heeft de intake van nieuwe cliënten in een pilot anders georganiseerd. Na een uitgebreide intake van drie gesprekken volgt de cliënt zes weken lang een ‘leven-op-de-rit-therapie’, onder begeleiding van een behandelcoach. Wekelijks krijgen cliënten een vragenlijst waarmee in kaart wordt gebracht of zij zich ook daadwerkelijk beter voelen. Als het nodig is wordt het behandeltraject aangepast. Daarnaast is er ondersteuning met eHealth: online modules en een horloge die je activiteiten meet (fitbit) om de eigen fitheid te meten en om mensen te motiveren mee te bewegen. Zo krijgen cliënten meer grip en regie op hun eigen leven en kunnen zij – indien nodig – fit aan hun behandeling beginnen. In deze workshop staan de gedachte achter deze nieuwe manier van werken en de praktische organisatie ervan centraal. De workshop wordt verzorgd door Jasper de Haan, projectmanager en hoofd bedrijfsvoering Leerhuis bij GGZ Delfland.

6. Herstelondersteunende intake
Positieve gezondheid en meer tevreden klanten, dat waren de uitgangspunten achter de Herstelondersteunende intake waar GGZ Noord-Holland-Noord sinds 2018 meewerkt. Alle nieuwe aanmelders tussen de 18 en 70 jaar krijgen bij GGZ Noord-Holland-Noord een Herstelondersteunende intake (HoI). Direct na aanmelding is er telefonisch contact met de cliënt, waarin een eerste screening plaatsvindt. Na twee weken volgt een gesprek met een ervaringsdeskundige, een regiebehandelaar en een basispsycholoog of spv’er die de verslaglegging en coördinatie doet. Niet de diagnose, maar de vraag van de cliënt centraal: Wat is er gebeurd? Waar wil hij/zij aan werken? Wat moet de opbrengst zijn? Zo’n tweederde van de mensen kiest ervoor om ook in de herstelwerkplaats aan de slag te gaan. Het aantal verwijzingen naar de S-GGZ is teruggelopen. In deze workshop staan de aanpak en de praktische organisatie centraal. De workshop wordt verzorgd door Marty Dijkstra, GZ-psycholoog-psychotherapeut & manager aanmeldpunt & e-Health, samen met een ervaringsdeskundige.

7. Wachttijden App
GGZ Rivierduinen geeft via de wachttijden app praktische informatie aan cliënten, over zaken als het verloop van de intake, de vergoedingen door zorgverzekeraars en adressen, plus een verwijzing naar de actuele wachttijden op onze website. Daarnaast biedt de app al wat psycho-educatie waarmee cliënten aan de slag kunnen ter voorbereiding op de behandeling. Het primaire doel van de wachttijden-app is om mensen te ondersteunen tijdens de wachttijd. Mensen worden uitgenodigd om alvast na te denken over hun klachten. Dat zou als positief effect kunnen hebben dat mensen sneller op de juiste plaats in behandeling komen, waardoor de doorstroming verbetert. De app verstuurt notificaties om mensen daaraan te herinneren en helpt zo de processen te optimaliseren. Resultaat van de workshop is dat je weet wat je moet/ kunt doen als je ook zo’n instrument wilt invoeren in je eigen organisatie. De workshop wordt verzorgd door Sabine Rusticus, projectmanager eHealth bij GGZ Rivierduinen.

8. GGZhuis Zwolle: Samenwerking tussen huisartsen en ggz 
GGZhuis Zwolle is een netwerkorganisatie waarin huisartsen en ggz-aanbieders samenwerkingsafspraken maken zodat de patiënt met zijn GGZ-vraag het best passende hulpaanbod krijgt. Met de gemaakte afspraken over de warme overdracht als voorbeeld, geven zij een inkijkje in de praktische toepassingen van de afspraken. De workshop wordt verzorgd door
Rik Meliesie, adviseurs ROS Proscoop, en Anja Anja Karst-Grummel, manager zorg en psychiater Dimence. 

9. Indicatiestelling als proces: de praktijk
Indicatiestelling bij aanvang van een behandeltraject is geen éénmalige beslissing, maar is veeleer een continu proces waarbij de initiële indicatiestelling op regelmatige basis gemonitord wordt in het kader van doeltreffend en doelmatig behandelen. Twee GZ-psychologen nemen u mee hoe continue monitoring van lopende behandeltrajecten vorm krijgt binnen de dagelijkse behandelpraktijk. Doel: het voorkomen van over- of onderbehandeling waardoor tevens de wachttijd aan de voordeur verkort wordt. De workshop wordt verzorgd door Hanneke Bunt, teamleider, en Roel Mol, regiomanager, van HSK.

10. Indicatiestelling als proces: onderzoek
Wachttijden in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn van alle tijden. Personeelstekort en beperkte budgetten worden als belangrijkste oorzaken genoemd.  Echter, voor zaken zoals “indicatiestelling als proces in plaats van moment” is minder aandacht, terwijl deze factor ook invloed heeft op de wachtlijstproblematiek.

In verschillende zorgstandaarden en multidisciplinaire richtlijnen wordt aangegeven dat de initiële indicatiestelling bij aanvang van de behandeling op gezette tijden geëvalueerd moet worden. Centraal in deze workshop staat welke kennis beschikbaar is over “indicatiestelling als proces” en hoe deze kennis kan bijdragen aan het verkorten van de wachtlijsten. De workshop wordt verzorgd door Valerie Kuiper (manager behandelzaken) en dr. Maarten Merkx, directeur Inhoudelijk beleid, onderzoek en opleiding bij HSK.

11. Autisme: de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste professional
De wachttijden voor autismezorg zijn lang. De projectgroep Wachttijden Autisme van het NIPA (Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme) verdiepte zich de afgelopen maanden in manieren om de zorgvraag van mensen met autisme beter en sneller te kunnen beantwoorden, met verkorting van de wachttijden als gevolg. Op basis van gesprekken met verschillende (ervaringsdeskundige) experts zijn praktische aanbevelingen geformuleerd waar ggz-organisaties mee aan de slag kunnen. Tijdens de workshop worden deze gepresenteerd en gaan leden van de projectgroep met u in gesprek over wat nodig is om de aanbevelingen concreet op te pakken.

12. Wat doen de huisarts en de POH-GGZ?
Huisartsen bieden met hun team zowel somatische zorg als zorg voor mensen met veelvoorkomende psychische problematiek. Sinds een paar jaar is in bijna iedere huisartspraktijk een POH-GGZ werkzaam. Weet u wat de huisarts en de POH-GGZ samen te bieden hebben aan hun patiënten? Kunt u patiënten vanuit de ggz terugverwijzen naar de huisarts? Wat is daarvoor nodig? Wat is voor u belangrijk om te weten over de samenwerking met huisartsen? Deze workshop, gegeven door een huisarts en een POH-GGZ, biedt de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen. 

13. Versnellingskamer: aan de slag met jouw vraag
Leren van elkaar en samen verbeteren staan centraal op deze dag. Vandaag hebben we een heleboel ervaring en kennis in huis. Vanuit het Actieprogramma bieden we je – samen met de andere deelnemers aan deze workshop – op deze dag de kans om gezamenlijk na te denken over het vraagstuk van jouw organisatie of regio. Leg jouw vraag voor aan de groep en samen bedenken we een aantal oplossingsrichtingen. Als je hiervoor aanmeldt, vragen je om jouw vraag van tevoren in te sturen. Waar mogelijk bundelen we de vragen en bespreken we ze samen. De workshop wordt verzorgd door Guus van Bork (ZN) en Marloes van Es, (GGZ Nederland), beide lid van de stuurgroep Actieprogramma Wachttijden GGZ

14. Welzijn Op Recept als instrument GGZ in de Wijk
Veel patiënten die bij de huisarts komen, hebben niet alleen medische klachten. Voor deze doelgroep is al enige jaren Welzijn Op Recept ontwikkeld; een samenwerkingsconcept dat het medische domein verbind met het sociaal- maatschappelijke. Vanuit de visie van positieve gezondheid wordt niet gefocust op de problemen, maar gezocht naar persoonlijke groei door een activiteit in te zetten. Er ontstaat daarmee een ontwikkeling waarbij er ook sprake is van meer regie. Deze persoonlijke ontwikkeling heeft ook een positief resultaat op andere levensgebieden. Combiwel (Welzijn Amsterdam) werkt al enige jaren met het verwijsprotocol Welzijn Op Recept en gebruikt dit ook bij de doelgroep met lichte GGZ-klachten.

In deze workshop staat de toepassing van Welzijn Op Recept gericht op de GGZ doelgroep centraal. Welke kansen biedt dit en aan welke voorwaarden moet dit voldoen? Wat is de meerwaarde van het  verbinden van deze domeinen?

De workshop wordt verzorgd door Ineke Smeulers, projectleider Maatschappelijke Dienstverlening bij Combiwel, en Johan Huttinga, sr. beleidsadviseur Preventie bij Sociaal Werk Nederland.

Waar en wanneer

De bijeenkomst vindt plaats op 22 september 2020 in het Muntgebouw Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht. Het programma ziet er als volgt uit:

Programma

09:15 uur   –   10:00 uur   Inloop
10:00 uur   –   10:10 uur   Welkom
10:10 uur   –   10:40 uur   Paul Blokhuis – staatssecretaris van VWS
10:40 uur   –   11:10 uur   Pim Valentijn, Business Consultant bij de VvAA en senior-onderzoeker bij de Maastricht University, over regionale samenwerking
11:10 uur   –   11:30 uur    Koffie/thee en verplaatsen naar subzalen
11:30 uur   –   12:30 uur   1e ronde workshops/presentaties
12:30 uur   –   13:30 uur   Lunchpauze
13:30 uur   –   14:30 uur   2e ronde workshops/presentaties
14:30 uur   –   14:45 uur   Koffie/thee en verplaatsen naar subzalen
14:45 uur   –   15:45 uur   3e ronde workshops/presentaties
15:45 uur   –   16:30 uur   Netwerkborrel

Aanmelden

Mis deze dag niet en meld je nu aan via onderstaande link. Ggz-aanbieders, zorgverzekeraars en cliëntorganisaties hebben voorrang bij inschrijving. Maak van tevoren je keuze uit de workshops en geef die aan ons door. Let op: je wordt ook gevraagd een reserve-keuze te maken, voor het geval een workshop niet doorgaat of al vol is. Plaatsing op volgorde van aanmelding. Je ontvangt van ons een bevestiging. Een week van tevoren ontvang je per e-mail een herinnering en routebeschrijving.