Stuurgroep Actieplan Wachttijden GGZ stelt aanscherping maatregelen voor

Algemene Rekenkamer: 11.000 wachtenden

De Algemene Rekenkamer constateert in zijn rapport ‘Geen plek voor grote problemen’ dat met name de wachttijden voor de specialistische ggz (s-ggz) te lang zijn. Voor mensen op de wachtlijst is wel een adequate behandeling, maar zij moeten noodgedwongen langer wachten dan de Treeknorm (de maximaal aanvaardbare wachttijd). Een gerichte aanpak van de wachttijden in de regio kan ervoor zorgen dat het overgrote deel van deze mensen op tijd een behandeling krijgt. Om dat te bereiken stelt de stuurgroep van het Actieplan Wachttijden GGZ, die bestaat uit de Nederlandse GGZ, MEERggz, Zorgverzekeraars Nederland en MIND, een aantal maatregelen voor die helpen om de wachttijden in de regio’s met de langste wachttijden terug te dringen.

Voorstellen aan staatssecretaris

In de begeleidende brief aan de staatssecretaris bij de halfjaarlijkse voortgangsrapportage heeft de stuurgroep een aantal aanscherpingen geadviseerd om de aanpak van te lange wachttijden te intensiveren. De belangrijkste aanscherpingen zijn:

  1. Structureel zicht op de uniek wachtende mensen om dubbelingen op wachtlijsten te voorkomen en matching van vraag en aanbod te verbeteren.
  2. Een aanmeldpauze bij zorgaanbieders waar de wachttijd langer is dan de afgesproken norm in combinatie met zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar;
  3. Meer regie in de acht regio’s waar het onvoldoende lukt de wachttijden terug te dringen in de samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere ketenpartners;
  4. Een sterkere, sturende rol voor toezichthouders;
  5. Heldere afspraken over behandelverantwoordelijkheid gedurende wachttijd
  6. Verlaging instroom door meer alternatieve vormen van ondersteuning vanuit o.a. sociaal domein;
  7. Meer aandacht voor overbehandelingen en optimaliseren van de behandelcapaciteit.

Vandaag heeft staatssecretaris Blokhuis zijn plannen voor de aanpak van de wachttijden en de voortgangsrapportage van de Stuurgroep, plus aanbevelingen, naar de Tweede Kamer verzonden.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email