Halfjaarlijkse regiomonitor Toegankelijkheid en Wachttijden ggz

Het terugdringen van wachttijden en verbeteren van de toegankelijkheid in de ggz is in hoge mate afhankelijk van en goede samenwerking in de regio. “Een jaar geleden waren er nog nauwelijks transfermechanismen, overlegtafels en andere samenwerkingsvormen in het land”, zegt Marloes van Es, voorzitter van de landelijke stuurgroep toegankelijkheid en wachttijden ggz. “Maar in een jaar tijd zijn er in vrijwel alle regio’s op dat gebied grote stappen gezet. We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg.” In de zojuist verschenen regiomonitor ligt de nadruk dit keer op Regionale doorzettingsmacht. Per regio is inzichtelijk hoe de samenwerking ervoor staat.

Samenwerken kost tijd

De beste kansen om de onderliggende problemen rondom toegankelijkheid en wachttijden in de ggz met elkaar aan te pakken liggen in de regio. Het versterken van de samenwerking in de regio tussen alle betrokken partijen (ggz-aanbieders, huisartsen, sociaal domein, gemeenten, zorgverzekeraars, vrijgevestigden, cliëntinitiatieven en andere relevante partijen) is een kwestie stimuleren, motiveren en het samen ontdekken van de voordelen voor alle partijen. Dit kost tijd. Er is, en er wordt, gewerkt aan het creëren van een stevige basisstructuur waarin ggz-vragen van burgers snel en adequaat worden opgevangen, waarin partijen in overleg met de zorgvrager, bepalen waar en door wie tijdig de juiste ondersteuning, hulp en zorg geboden kan worden. Daarbij is het van belang dat de toegang voor de meest kwetsbare mensen met complexe problematiek het eerste verbeterd. Dit vergt voortdurende aandacht.

Marloes van Es:” Aan de basisoverlegstructuren die nu duurzaam zijn ingericht, zal nog meer bekendheid worden gegeven, zodat we mensen die zorg vragen zo tijdig en goed mogelijk kunnen helpen. In de regio’s wordt het gesprek gevoerd over waar de hiaten vallen in het aanbod, en welke zaken in de samenwerking kunnen verbeteren en hoe we het directe overleg tussen zorg- en hulpverleners concreet organiseren. De ontwikkelagenda blijft onverminderd relevant. Er liggen nog veel uitdagingen op ons pad, maar als  stuurgroep zijn we positief over de zaken die al wel bereikt zijn. Het zorgt voor een aanhoudende motivatie om door te gaan op de ingeslagen weg.”

De regiomonitor

De partijen in de stuurgroep toegankelijkheid en wachttijden ggz peilen ieder half jaar wat de stand van zaken is in de regio’s qua problematiek van de wachttijden en in de structuur en de aanpak daarvan. De belangrijkste resultaten op een rij:

  • In het overgrote deel van de regio’s zijn structurele processen ingericht voor regionale taskforces en transfermechanismen. Er worden inmiddels veel stappen gezet in de goede richting. De wachttijden zijn nog steeds te hoog en blijven daarom een belangrijk aandachtspunt.
  • De samenwerking in het regionale netwerk (de aanwezigheid van een Regionale Taskforce) scoort over het algemeen goed. We zien steeds meer partijen aanhaken.
  • De inrichting van Regionale doorzettingsmacht bevindt zich in de implementatiefase. Veel regio’s hebben dit op trede 1 en 2 al geregeld. De uitwerking verschilt per regio. Regio’s hebben vragen over de inrichting (ook in relatie de inzet van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning dat nog in de opstartfase zit).
  • Transfermechanismes zijn over het algemeen duurzaam ingericht.

De hele regiomonitor vind je hier.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email