Sociaal domein en GGZ: samen effectiever

Drie teams van Dimence, GGZ-zorgaanbieder in oost-Nederland, gaan samenwerken met de onafhankelijke gespecialiseerde GGZ-cliëntondersteuners van Vriendendiensten Deventer. In een eerste pilot die een jaar zal duren, kunnen 75 tot 100 cliënten van de betrokken teams van Dimence, die een screening of intake hebben gehad en moeten wachten op de start van hun behandeling, een beroep op de cliëntondersteuners van Vriendendienst Deventer om te werken aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Doel van de samenwerking: betere en effectievere zorg voor de cliënt, waardoor de behandeltijd korter kan zijn en de wachttijden teruglopen.

‘Bij veel GGZ-cliënten is er veel meer aan de hand dan alleen een ziektebeeld’, weet Lori van Egmond, directeur van Vriendendiensten Deventer. ‘Vaak is hun maatschappelijke leven ontwricht en spelen er allerlei psychosociale zaken, variërend van eenzaamheid tot schulden tot problemen met huisvesting en instanties. Onze GGZ-cliëntondersteuners zijn maatschappelijk werkers met kennis van de doelgroep. Zij helpen de cliënten bij het vinden van oplossingen die helpen om hun leven weer op de rails te krijgen. Door uit te gaan van de hulpvraag van de cliënt: wat geeft jou stress? Waar kunnen we je bij helpen? Als je stressfactoren kunt wegnemen, kan een behandeling in de GGZ ook effectiever zijn.’

Doe waar je goed in bent

De cliënten van Dimence die kunnen deelnemen aan de pilot hebben een screening of intake gehad bij een van de teams Angst & stemmingsstoornis, Ontwikkelingsstoornissen of Persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma. Niet geheel toevallig zijn dat ook de teams waarbij de langste wachttijden bestaan. ‘Als iemand bij deze teams in behandeling komt, zijn de behandelaars vaak aardig wat tijd kwijt aan het regelen en wegnemen van allerlei belemmeringen’, weet Lori van Egmond. ‘Naar schatting 20% tot 30% van hun tijd besteden ze aan zaken die onze cliëntondersteuners ook op kunnen pakken, en vaak sneller en goedkoper. Zij hebben vaker met de maatschappelijke knelpunten als schulden, huisvesting, formulieren etc. te maken. Als zij die taken overnemen, kunnen de behandelaars zich richten op de behandeling van de stoornis.’

Werken aan herstel

Maar de ondersteuning van Vriendendiensten Deventer gaat verder dan alleen het regelen van praktische zaken. Vriendendiensten Deventer bestaat al twintig jaar en biedt naast de GGZ-cliëntondersteuning ook maatjesprojecten en beheert/faciliteert twee zelfregiecentra. Deelnemers aan de pilot kunnen daar terecht voor andere herstelgerichte cursussen en adviezen, persoonlijke ontwikkeling en sociale activiteiten. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol binnen het zelfregiecentrum. ‘Een plek waar mensen niet alleen nieuwe inzichten en ideeën opdoen, maar waar ze ook nieuwe contacten leggen en zo uit vertrouwde patronen komen. Het helpt mensen om een nieuwe toekomst voor zich te zien. De cliënten die actief zijn in het zelfregiecentrum zien we opknappen en zelfbewuster worden. Dat is winst, ook als mensen aan een behandeling in de GGZ beginnen.’

Financiering

De reguliere dienstverlening van Vriendendiensten Deventer is door de gemeente gefinancierd vanuit de Wmo. De GGZ kent een eigen bekostigingsstructuur, met een groot deel vanuit de Zorgverzekeringwet (Zvw). De pilot wordt gefinancierd door zorgverzekeraar Salland Zorgverzekeringen, die ook actief meedenkt in de pilot. De medewerkers van Vriendendiensten Deventer en Dimence kenden elkaar al langer, en al vaker werden cliënten doorverwezen. Maar nu is de samenwerking ook vastgelegd in een pilot met duidelijke doelstellingen en is er financiering gevonden om een grote groep cliënten verder te helpen. Deze samenwerking werd gerealiseerd in het kader van de activiteiten van de Regionale Taskforce Wachttijden Middel IJssel.

Verbinden en versterken

‘Een fantastische manier om de GGZ en het sociaal domein sterker met elkaar te verbinden’, zegt Lori van Egmond. ‘We kunnen elkaar met deze aanpak echt versterken, de samenwerking loopt heel goed. De eerste winst zit in de cliënt die beter geholpen wordt en snel aan de slag kan met zijn persoonlijke en maatschappelijke herstel. Onderzoeken laten steeds zien dat een behandeling dan effectiever kan verlopen, omdat stressfactoren zijn weggenomen. Wij ontzorgen de behandelaars in de GGZ en doen waar wij goed in zijn: mensen op weg helpen naar oplossingen van problemen in hun dagelijks leven. En de GGZ kan zich focussen op waar zij goed in zijn: een goede, effectieve behandeling bieden. Met als bijkomende winst: terugloop van de wachttijden.’

 

Meer informatie over de dienstverlening van Vriendendiensten Deventer vindt u via www.vriendendienstendeventer.nl.

 

Tips van Lori van Egmond:

  • Zoek elkaar op en leer elkaar kennen; te vaak zijn er geen nauwe contacten tussen GGZ en sociaal domein.
  • Zorg ook dat behandelaars en ggz-cliëntondersteuners/sociaal werkers elkaar leren kennen: zij werken samen ten behoeve van de cliënt.
  • Regel de privacy op een juiste manier, conform de richtlijnen van de AVG. Vraag de cliënt om toestemming.
  • Denk vanuit het cliëntperspectief, niet alleen vanuit het financieringsperspectief. Als je samenwerkt, met als gevolg positieve resultaten, komt de financiering ook in orde. Vooral als je duidelijk maakt wat de voordelen ervan zijn.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email