Nieuwe kwartaalrapportages wachttijden beschikbaar

De rapportages over de wachttijden in de GGZ over het eerste kwartaal zijn beschikbaar. U vindt deze rapportages in het overzicht van alle kwartaalrapportages.

Uit de rapportages komt naar voren dat er geringe verschuivingen plaatsvinden in de wachttijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. De Stuurgroep van het Actieplan Wachttijden vindt het verontrustend dat het – ondanks de inspanningen die in de regio’s worden geleverd –niet lukt om de wachttijden voor mensen die wachten op een GGZ-behandeling substantieel en structureel terug te dringen. Ook de tijd die mensen moeten wachten tussen aanmelding en intake blijft te lang. Partijen in de regio zullen echt meer moeten doen om een succesvolle gezamenlijke aanpak te ontwikkelen en implementeren.

Het ontbreken van concrete aantallen wachtenden in de rapportages maakt het lastig om een eenduidige verklaring te vinden voor het niet-teruglopen van de wachttijden. Daardoor kun je immers niet zien of er bijvoorbeeld sprake is van een grotere instroom, te geringe uitstroom etc. Dit manco heeft de Stuurgroep inmiddels meerdere keren aangekaart bij de NZa. Dat herhaald aandringen op meer inzicht in de daadwerkelijke aantallen wachtenden lijkt resultaat te hebben opgeleverd. We zijn nu in gesprek met VWS en  de NZa met als doel een wijziging van de transparantieregeling wachttijden ggz, zodat op de kortst mogelijke termijn structureel de aantallen wachtenden beschikbaar komen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email