‘Warme overdracht’: continuïteit van zorg, afgestemd op de patiënt

In het Netwerk GGZ Volwassenen Zwolle hebben huisartsen en aanbieders van geestelijke gezondheidszorg afspraken gemaakt over de warme overdracht van specialistische GGZ naar de huisarts en/of generalistische basis GGZ van patiënten met een chronische psychiatrische aandoening in een stabiele fase. ‘Het gaat om de best passende zorg voor deze doelgroep’, aldus Erik van Gijssel, kaderhuisarts GGZ en betrokken bij de totstandkoming van de samenwerkingsafspraken.

Voor een aantal mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) geldt dat ze vaak langdurig in behandeling zijn in de specialistische GGZ. Als in de loop van de behandeltijd een stabiele situatie ontstaat, kunnen deze cliënten vaak best worden overgedragen aan de huisarts of aan de basis GGZ. ‘De huisarts kan deze zorg prima overnemen’, stelt Erik van Gijssel. ‘Het voordeel voor de cliënt is dat de zorg dan laagdrempeliger en dichterbij is. En als huisarts heb je ook goed zicht op andere gezondheidsvraagstukken van de betreffende cliënt. In de praktijk gebeurt het al wel dat huisartsen of de basis GGZ op deze manier cliënten overneemt, maar dat liep lang niet altijd lekker.’

Warme overdracht en randvoorwaarden

Het is van belang dat GGZ-aanbieders en huisarts met name overleggen als de verwachting is dat mensen na hun ontslag een actieve vorm van nazorg nodig hebben. De behandelaar kiest voor een warme overdracht die passend is voor de patiënt. Warme overdracht is geen statisch begrip is, maar afgestemd op de situatie. Het houdt in dat de overdracht in samenspraak gaat, met verplaatsen in elkaars situatie om de overdracht van zorg zo zorgvuldig mogelijk te doen. Communicatie, vertrouwen en samenwerking zijn daarbij essentieel. Alleen een overdracht per brief is doorgaans niet voldoende bij deze doelgroep. Vaak is telefonisch overleg met de huisarts wenselijk. Indien nodig aangevuld met een overdracht van zorg in aanwezigheid van patiënt. Belangrijke voorwaarden voor zo’n warme overdracht:

  • bekwaamheid van de huisarts,
  • aanvullende instructie in de ontslagbrief
  • telefonische overlegmogelijkheden tussen huisarts en GGZ-behandelaar.

Passende zorg en ondersteuning

De afspraken in Zwolle zijn duidelijk, zodat de nieuwe behandelaar weet wat de achtergrond van een cliënt is en wat zijn medische historie is. Ook zijn er afspraken gemaakt over terugval-preventie en consultatie bij de S-GGZ als de situatie daartoe aanleiding geeft. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat bij een terugbelverzoek er altijd binnen twee dagen contact is. ‘Voor sommige patiënten zal een duo-behandeling de beste oplossing zijn’, zegt Van Gijssel. ‘Het gaat erom dat de cliënt de beste passende zorg en ondersteuning krijgt. Als er sprake is van een chronische situatie en de behandeling is afgerond, kan de huisarts die prima leveren. De  basis GGZ is ook volop in ontwikkeling en zal die chronische zorg kunnen leveren.’

Middel, geen doel

Continuïteit van zorg is wat Anja Karst-Grummel, psychiater en manager zorg bij GGZ-aanbieder Dimence, betreft het belangrijkste doel van de warme overdracht. ‘Het is goed dat we de uitgangspunten bij die overdracht nu goed hebben vastgelegd, zodat die overgang zo vlekkeloos mogelijk verloopt. Met de komst van de basis GGZ en de praktijkondersteuner GGZ bij de huisarts is het goed mogelijk om mensen daar te begeleiden en ondersteunen als de behandeling bij ons is afgerond. Daarbij is het belangrijk dat erbij elke overdracht op de cliënt toegespitste informatie wordt meegegeven. Zodat er inderdaad sprake is van continuïteit van zorg, zonder drempels.’

Medicatie

Bij de overdracht van een patiënt van de S-GGZ naar de huisarts en basis GGZ wordt overlegd wie de medicatie van patiënt het beste kan voorschrijven en controleren. Het gaat om patiënten met chronisch psychiatrische problematiek in een stabiele fase die al enige tijd een vaststaand voorschrift van medicatie hebben. In goed overleg met de huisarts en bij voldoende bekwaamheid, kan worden besloten dat de huisarts de medicatiebegeleiding voorzet. Door de komst van verpleegkundig specialisten binnen de basis GGZ zijn ook daar de mogelijkheden van medicamenteuze behandeling verruimd.

Effect op wachttijden

De afspraken in Zwolle zijn op de eerste plaats gemaakt om mensen met een chronische aandoening de zorg te kunnen bieden die hen het beste past. Dat overdracht aan de huisarts of de basis GGZ de specialistische GGZ zal ontlasten is een mooi bijkomend effect. ‘Ik verwacht dat er hierdoor wel wat extra capaciteit zal komen in de specialistische GGZ’, zegt Erik van Gijssel. ‘Dat is niet het hoofddoel van deze afspraken geweest, maar wel een mooi bijkomend effect. Want iedere week dat iemand moet wachten op hulp is een week te veel. Als deze aanpak eraan bijdraagt dat mensen sneller hulp krijgen, is dat een heel mooie uitkomst!’

Meer informatie

Binnenkort zijn de integrale tekst van de overeenkomst en de procesafspraken te vinden op het GGZhuis. Dat is het digitale platform waar huisartsen en ggz-professionals in de regio Zwolle alles kunnen vinden rondom samenwerking: netwerken, samenwerkingsafspraken, zorgprofessionals en actuele informatie.

 Voor meer informatie over de afspraken warme overdracht of het GGZhuis Zwolle kun je contact opnemen met Rik Meliesie, adviseur ProScoop

Tel: 06 – 50 25 79 60 of via rik.meliesie@proscoop.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email